Regler och villkor

Dina rättigheter och skyldigheter som hotellgäst
Dessa regler gäller när Du bokar och/eller bor på hotell.

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen, ex. via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning kan dock finnas – se nedan. Vid beställningen är Du skyldig att uppge namn, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske.

Ankomst och avresa
Hotellrummet står till Ditt förfogande senast kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste Du lämna rummet senast kl 11.00.

Sen ankomst
Rummet är reserverat för ankomst senast kl 19.00. Räknar Du med att komma senare, meddela hotellet på förhand.

Avbeställning och utebliven ankomst
Avbeställning skall ske 14 dagar före ankomst. Uteblir Du utan avbeställning eller avbeställer senare, får Du betala för din bokning. Om hotellet har haft särskilda kostnader med anledning av Din beställning får Du ersätta dessa.

Vid vissa högtidsdagar (påsk, midsommar, jul och nyår) samt vid andra speciella arrangemang, gäller andra regler – kontakta hotellet för information.

Avresa före den avtalade tidens utgång
Har Du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får Du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid Du vistats på hotellet betalar Du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid
Bor Du på hotellet på obestämd tid och förlänger Din vistelse med ett dygn i taget bör Du meddela avresan senast kl 12.00 dagen före Du skall resa. I annat fall får Du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta Dig disponera rummet har Du rätt att få veta detta senast kl. 17.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter
Om hotellet inte kan ge Dig rum så som överenskommits, har Du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Inredning anpassad till kunder med funktionshinder
Precisera önskemålen när Du beställer, så är Du säker på att hotellet är rätt rustat och kan förbereda Din ankomst på bästa sätt. Hotellet har inga hotellrum anpassade för rullstolsburna.

Rökning etc.
Alla rum på hotellet är rökfria rum. Vid överträdelse av rökförbud debiteras kunden för kostnaden för tvätt av textilier m.m. Minimum SEK: 2.000,-. Om hotellrummet på annat vis smutsats ner utöver normalt leverne debiteras kunden för extra rengöring. Spyor debiteras med minimum SEK: 2.000,-

Husdjur
Det är inte tillåtet att ta med husdjur in på hotellet. Vid överträdelse av förbudet debiteras kunden för kostnaden för sanering av husdjur hår. Minimum SEK: 5.000,-

Teknisk utrustning (IT m.m.)
Behöver Du någon särskild teknisk utrustning bör Du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att Dina önskemål i möjligaste mån skall kunna tillgodoses. Alla hotellrum är försedda med 42tum platt-TV och trådlöst nätverk med tillgång till internet.

Frukost
Frukostbiljetter köpes separat och frukosten serveras på Skärets Café.

Bokningsavgift och förskottsbetalning
Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att Din bokning skall vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om Du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/ förskottsbetalningen.

Betalning
Huvudregeln är att du betalar när du bokar via olika bokningssystemen eller på hemsidan. Hotellräkningen skall betalas omgående med kort då du får den, om inget annat har avtalats i förväg.

Kontokort
Hotellet accepterar de vanligaste gångbara internationella kontokorten (undantag: Diner, American Express).

Utländsk valuta
Hotellet accepterar inte utländsk valuta såvida detta inte har blivit avtalat i förhand.

Dröjsmålsränta
Om Du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

Rätt att kvarhålla resgods
Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har möjlighet att förvara Ditt bagage i låst bagagerum.

Värdefull egendom
Är Din egendom av ovanligt högt värde, är Du skyldig att upplysa hotellet om detta. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum
Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som Du förvarar på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet
Du bör alltid ta reda på var nödutgångar och brandsläckare finns. Denna information finns tillgänglig på insidan av Din hotellrumsdörr och i särskild informationspärm i receptionen. Om Du upptäcker brister i säkerheten, ber vi Dig att omgående anmäla detta till receptionen.

Ansvarsfördelning
Skada som har uppstått genom försummelse från hotellets sida skall ersättas. Du som kund är ansvarig för skada som Du själv eller Dina gäster vållar inom hotellet.

Force majeure
Hotellet fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dess åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras pga krig, upplopp, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, explosion, knapphet på transportmedel, varor eller energi, olyckshändelser av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

Bokningsregler – Hotell / Rum v.2017-05-01 – Wallentinska Inn. Rätt till ändringar förbehålles. Vi reserverar oss för tryckfel.